آموزش SQL Server
آموزش SQL Server


درس اول - مقدمه
درس دوم - جداول
درس سوم - Stored Procedure
درس چهارم - ديدها (view)


   درس اول : مفاهيم اوليه پايين صفحه


مقدمه :‌
كاربرد روز افزون بانك اطلاعاتي SQL مرا بر آن داشت تا مطالبي هر چند كوتاه جهت خوانندگان محترم سايت تهيه نماييم. قبلا از هر چيز لازم به ذكر است كه مطالب ذيل در حد آشنايي بوده و دوستان براي دستيابي به تكنيكهاي بيشتر مي بايست از كتابهاي مرجع و Book online خود SQL Server استفاده نمايند. در مطالب زير كه سلسله وار مباحث SQL Server  را مرور خواهيم كرد , سعي شده تا ابتدا مطالب مقدماتي جهت آشنايي آورده شود و سپس اگر عمري باقي بود به مطالب پيشرفته آن بپردازيم. همچنين براي يادآوري خدمت دوستان ابتدا مرور سريعي بر چند دستور SQL كه كاربرد بيشتري دارند خواهيم پرداخت و سپس به SQL Server  و مطالب آن خواهيم پرداخت . مطالب زير اكثرا از كتاب Microsoft SQL Server 7.0 Database Implementation Training  انتخاب گرديده است . اين كتاب به همراه CD‌آموزش آن به عنوان يك مرجع براي امتحانات مايكروسافت استفاده مي‌شود.
جداول بكار رفته نيز همگي در SQL Server 7.0 در Database Northwind موجود هستند.

دستور Select

اين دستور كه دستوري مستقل نيست و حتما بايد با اجزايي بكار رود جهت ساخت پرس و جو بر روي بانك اطلاعاتي بكار مي‌رود و ركوردهايي كه با شرايط اين دستور همخوان باشد به عنوان نتيجه پرس و جو برمي‌گرداند .  چهار كلمه كليدي وجود دارند كه بخشهاي ارزشمند اين دستور را تشكيل مي‌دهند :

1-select
2-from
3-where
4-order by

شكل كلي دستور :

Select [*|distinct column1, column2,…]
From table[,table2,…]
Where شرط
Order by نام فيلد يا شماره فيلد

مثال :

Select * from customers

اين دستور تمام ركوردهاي جدول customers را برمي‌گرداند. كه نتيجه 91 سطر از اطلاعات اين جدول خواهد بود
حال  اگر شرط Country ='uk' اضافه كنيم ، فقط اطلاعات مشتريان انگليس جواب خواهند بود كه به 7 سطر تقليل مي‌يابد.

select * from customers
where Country ='uk'


حال

select City,Country from customers
order by city

فقط ستونهاي نام شهر (city) و نام كشور (Country) را بر گردانده و بر اساس نام شهر مرتب ميكند. دستور بالا با دستور پايين هردو يك جواب را ميدهند :


select City,Country from customers
order by 1


كه 91 سطر بازگردانده خواهد شد . در نتيجه پرس و جو تعدادي سطر تكراري وجود دارد مانند شهر London  كه اگر از كلمه Distinct‌ در Select  استفاده كنيم اين سطرهاي تكراري حذف خواهد شد .


select distinct City,Country from customers
order by 1


و جواب 69 سطر خواهد بود.

استفاده از توابع در Select

1- Count  : تعداد سطرهاي بازگردانده شده توسط select  را ميشمارد.
Select  Count(*)  from  Customers
where  Country ='uk'
در اصل تعداد مشترياني را ميشمارد كه در كشور انگليس هستند. كه عدد 7 جواب است.

2- Sum : مجموع يك فيلد عددي را برمي‌گرداند.


Select  sum(Quantity)  from [Order Details]


مجموع فيلد Quantity  را براي فيلدهايي كه شماره محصول آنها ( Productid) برابر 11 است را محاسبه ميكند


نكته 1  :  در دستور select  مي‌توان از اسم مستعار استفاده كرد ، يعني نام جديدي را براي يك ستون در نظر گرفت  به عنوان مثال select قبل را  به شكل زير بكار برد :


Select  sum(Quantity)  as Sum_QTY
from [Order Details]
where productid = 11


كه Sum_QTY يك اسم مستعار براي مجموع است. استفاده از كلمه كليديas  ‌اختياري است.
نكته 2  :  در دستور select  هرگاه اسم فيلدي اسم خاص باشد و يا فاصله بين اسم باشد مثل  Order Details  كه فاصله بين اسم جدول است حتماُ از علامت براكت []  ميبايست استفاده كرد.
نكته 3 : استفاده از group by   :
هنگامي كه از توابع count ‌   و  Sum  به همراه يك  فيلد ديگر در دستور          select  استفاده مي‌شود از group by    استفاده مي‌كنيم .
به عنوان مثال دستور زير جمع مقادير  فيلد  Quantity  را براي هر شماره محصول  محاسبه ميكند .


Select  productid, sum(Quantity) as sum_qty
from [Order Details]
group by  productid


 كه نتيجه مانند زير خواهد بود :

productid   sum_qty    
----------------------
61         603
3          328
32         297
6          301
41         981
64         740
9          95
12         344

در صورتيكه دستور ordr by 1  بعد از group by  استفاده كنيم نتيجه بر اساس كد محصول مرتب خواهد شد.
نكته 4 : دستور  where   مي تواند خود  شامل  يك دستور select    باشد :

select * from Products
where ProductID  in
    ( select distinct ProductID from [order details] where Quantity >70)
order by ProductID


تنها نكته اي كه مي بايست توجه كرد اين است كه نام فيلدي كه در شرط آورده مي شود حتما در دستور select   آورده شود, به عبارت ديگر select   درون شرط تنها يك ستون را مي بايست برگرداند .


تمرين :  با فرض اينكه دو جدول Products و order details داراي ستون (فيلد) يكسان  ProductID  هستند , يك دستور Select  بنويسيد كه تمام فيلدهايي از Products را نشان دهد كه فيلد ProductID  آن با ProductID  جدول order details يكي باشد.؟
حل :  

Select pr.*
From  Products  as pr , [order details] as od
Where pr. ProductID = od. ProductID


قابل به ذكر است كه بيش از 90% از كارهايي كه ما برروي جداول انجام مي دهيم با select  و تركيبات آن انجام مي شود. لذا بدست آوردن تبحر در نوشتن select  ها مي تواند شما را در تهيه برنامه ها ياري كند.

3-Min,max : بيشترين و كمترين مقدار فيلد را در بانك اطلاعاتي بدست مي دهد.

Select min (Quantity)
from [Order Details]


4-Top n : تعداد n سطر اول بانك اطلاعاتي را برمي گرداند.

Select top 5 *
from [Order Details]


5 سطر اول بانك را برمي گرداند.


نكته 3 :  در حالت بالا اگر مقدار سطر 5 و 6 يكي باشد فقط سطر 5 جواب خواهد بود براي گريز از اين حالت از شكل زير در اين دستور استفاده ميكنيم :
Select top n with ties   *
From table
5-Into

Select * from table1 into table2


اطلاعات table1 را به table2 كپي ميكند. البته table2 بايد از قبل وجود نداشته باشد.


اين دستور خود table2  را ميسازد.

دستور select قويترين و كاربردي ترين دستور در sql است كه خود ماهها نيازمند تمرين و آموزش است . براي اطلاعات بيشتر به books online خود Sql Server  مراجع كنيد.

دستور Delete

براي حذف اطلاعات از يك بانك اطلاعاتي استفاده ميشود.

شكل كلي دستور :


Delete table1
Where شرط

مثال :


فرض كنيد جدول authors موجود باشد و فيلد كليد آن au_id باشد. براي حذف 10 سطر اول اين جدول از دستور زير استفاده مي كنيم :


DELETE authors
FROM
(SELECT TOP 10 * FROM authors) AS t1
WHERE authors.au_id = t1.au_id

دستور insert

براي اضافه كردن اطلاعات به يك جدول از اين دستور استفاده ميشود.


Insert into table1 (f1,f2,…)
Values (v1,v2,…)


كه f1,f2  نام فيلدها و v1,v2  مقادير آنها ميباشد.
البته ميتوانيد مقادير را نتيجه يك select  قرار داد.

مثال :


Insert into table1
Select top 10
From table2


مقدار 10 سطر اول را   از table2 را در table1 درج ميكند. البته بايد تعداد فيلدها يكي باشد. در غير اينصورت از values استفاده كنيد.

بالاي صفحه

69253